Session Title: Power BI در گزارشات HTML مزایای استفاده از
Speaker(s): Vahid Doustimajd

Abstract: در این جلسه تعدادی از Tag های HTML را به شرح ذیل برای ارتقای گزارشات Power BI با همدیگر مرور خواهیم کرد
1- نحوه اضافه کردن ویدیو به گزارش

2- نحوه استفاده از فونت های گوگل در Text Box

3- استفاده از رنگ دلخواه برای تغییر رنگ پس ضمینه یک متن

4- نحوه اضافه نمودن حرکت به متون در گزارشات (از چپ به راست و از بالا به پایین و …)

5- نحوه اضافه تمودن GIF به گزارشات

6- دادن امکان تغییر سایز فونت های متون به کاربرای در گزارش

7- ارتقای استفاده از تصاویر در گزارشات

500+ sessions are now available on-demand from Data Platform Summit 2022, 2021 & 2020 at no cost. Browse all sessions.

Stay tuned, more learning coming your way.